Θέση Δικηγόρου στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ


Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 23/08/2018 απόφαση του Δ.Σ. αυτού, προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση έργου  με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για το ρόλο του επιστημονικού συνεργάτη – νομικού του πανελλαδικού δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών, με στόχο αφενός την παροχή υπηρεσιών έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και αφετέρου την υποστήριξη των εργαζομένων, ανέργων και οικονομικών μεταναστών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης.
Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 12-09-2018 και ώρα 14:00.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μπαλτούμα Ε. (τηλ. 210-3327770), ηλεκτρονική διεύθυνση evi@inegsee.gr  

Σχόλια