Μη νόμιμη η ενημέρωση δια του Τύπου για διάθεση δεδομένων από τράπεζα σε αλλοδαπή εταιρία


Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αρ. απόφασης 23/2018:Ενημέρωση δια του Τύπου για διάθεση δεδομένων από τράπεζα σε αλλοδαπή εταιρεία: Η τράπεζα ATTICA BANK γνωστοποίησε στην Αρχή ότι προτίθεται, για δεύτερη φορά, να προβεί σε τιτλοποίηση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων μη εξυπηρετούμενων ή και καταγγελμένων δανείων της και πιστώσεων σε εταιρεία ειδικού σκοπού που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Ακολούθως, η τράπεζα ζήτησε να ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαβιβαστούν στην αλλοδαπή εταιρεία στο πλαίσιο τιτλοποίησης/ μεταβίβασης των απαιτήσεων και, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της τελευταίας, σε ημεδαπή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015. Η Αρχή δέχθηκε εν μέρει το υποβληθέν αίτημα υπό όρους, απέρριψε δε το αίτημα για την δια του Τύπου ενημέρωση των ίδιων φυσικών προσώπων σχετικά με τη διάθεση των στοιχείων τους από την τράπεζα σε ημεδαπή εταιρεία με σκοπό την εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών, καθώς ο δεύτερος αυτός αποδέκτης δεν ορίζεται συγκεκριμένα. Δείτε την απόφαση 23/2018.

Σχόλια