Προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ: Νομιμότητα της καταβολής 20% του επιβληθέντος προστίμου για την παραδεκτή άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το άρ.17 παρ.3 ν.3054/2002


Απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ' αριθμ. 3469/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας εάν η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002, (Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις),  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α΄95), κατά το μέρος που προβλέπει ως προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση της προσφυγής κατά προστίμων του νόμου αυτού την καταβολή από τους προσφεύγοντες του 20% του επιβληθέντος σε αυτούς προστίμου, αντίκειται σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις και, ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναμένεται να δώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν.3054/2002, η απόφαση με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του καθ΄ ύλην αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής απαιτείται η καταβολή ποσού ίσου με το 20% του επιβληθέντος προστίμου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ.

Σχόλια