Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων


Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προσκαλεί όσους υποψηφίους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ., να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, που επισυνάπτεται στην προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) στο Πρωτόκολλο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μέχρι την Δευτέρα 06.08.2018.
Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκκινεί την 15η Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει την 15η Μαρτίου 2019. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Το ωράριο απασχόλησης είναι 9:00 – 15:00. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο.
Δείτε την προκήρυξη και την αίτηση εδώ

Σχόλια