Αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων


Ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η τροποποίηση των κανόνων για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα. Οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν τη διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, θα βελτιώσουν τη δημοκρατική νομιμότητα ώστε η χρηματοδότηση να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επιλογές του εκλογικού σώματος και θα ενισχύσουν την επιβολή της νομοθεσίας ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι καταχρήσεις δημόσιου χρήματος και να ανακτώνται τα κονδύλια.
Η αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα θα καλύψει τα κενά που στο παρελθόν οδήγησαν στην κατάχρηση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεμονωμένα μέλη του ίδιου εθνικού κόμματος χρηματοδότησαν τη δημιουργία διαφορετικών ευρωπαϊκών κομμάτων. Επιπλέον, η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από την ΕΕ με βάση την ισχύουσα μέθοδο κατανομής δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Τέλος, τα κόμματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη χρηματοδότησή τους.
Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν θα ενισχύσουν τον σύνδεσμο μεταξύ του μεριδίου ψήφων και της χρηματοδότησης, αυξάνοντας το ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης που κατανέμεται με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα σε 90%, από 85% που είναι σήμερα. Στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος, το 15% της χρηματοδότησης κατανέμεται ισότιμα μεταξύ όλων των κομμάτων, ανεξαρτήτως του αριθμού των ψηφοφόρων που αυτά εκπροσωπούν.
Οι τροποποιήσεις θα διασφαλίσουν επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια για τους Ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών κομμάτων, απαιτώντας από τα εθνικά κόμματα να αναγράφουν σαφώς στον ιστότοπό τους τον λογότυπο και το πολιτικό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο συνδέονται. Τα εθνικά κόμματα ενθαρρύνονται επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων ανάμεσα στα μέλη τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τέλος, για να διασφαλιστεί η καλύτερη διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα καλύψει τα κενά που έδωσαν τη δυνατότητα στα κόμματα να κάνουν κατάχρηση του συστήματος, με τη δημιουργία πολλών ευρωπαϊκών κομμάτων τα οποία δικαιούνταν ξεχωριστά πρόσθετη χρηματοδότηση.
Ο ρόλος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων καθορίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προβλέπει ότι «τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης».
Ο κανονισμός του 2014 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων αυξάνει την προβολή, την αναγνώριση, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά.
Τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα να καταστούν ευρωπαϊκές νομικές οντότητες και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτική στήριξη. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν την εκπροσώπηση των κομμάτων και ιδρυμάτων σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών της ΕΕ και την τήρηση, τόσο στο πρόγραμμα όσο και στις δραστηριότητές τους, των αξιών στις οποίες βασίζεται η ΕΕ.  (europa.eu)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά