Εσφαλμένη αναγραφή στη δικαστική απόφαση του ονόματος του πληρεξουσίου δικηγόρου. Διόρθωση απόφασης


Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 320/2018: Διόρθωση απόφασης, στο εισαγωγικό μέρος της οποίας, από πρόδηλη γραφική παραδρομή, ανεγράφη εσφαλμένα το μικρό όνομα της πληρεξούσιας δικηγόρου της αναιρεσίβλητης.
«Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 315, 317 παρ. 3 και 318 ΚΠολΔ, οι οποίες, κατ' άρθρο 573 παρ. 1 του ιδίου κώδικα εφαρμόζονται και στην αναιρετική διαδικασία, προκύπτει ότι αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της αποφάσεως παρεισέφρυσαν λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως να την διορθώσει με νέα απόφασή του.
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι μπορεί να γίνει διόρθωση, μεταξύ άλλων, και σφαλμάτων που περιέχονται στο προεισαγωγικό τμήμα της αποφάσεως και συνεπώς μπορεί να συμπληρωθεί η παράλειψη ως προς τα ονόματα και τα υπόλοιπα στοιχεία ταυτότητας των διαδίκων, των τυχόν νομίμων αντιπροσώπων ως και των δικαστικών πληρεξουσίων.
Τα ανωτέρω σφάλματα πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το σύνολο της απόφασης και των στοιχείων της δίκης με τα οποία ορίζεται το περιεχόμενο αυτής, από τα πρακτικά, τις προτάσεις και τα δικόγραφα των διαδίκων, έτσι ώστε να αποκλείεται η διόρθωση με βάση νέα στοιχεία. Στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης διόρθωσης ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει δικάσιμο για τη συζήτησή της (ΑΠ 2132/2014, ΑΠ 1934/2014, ΑΠ 1546/2012, ΑΠ 251/2004, ΑΠ 1856/99).
Νόμιμα, επομένως, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, ζητείται, με την υπ' αριθμ. 382/2017 πράξη του Προέδρου του Τμήματος τούτου, η διόρθωση της υπ' αριθμ. 1759/2017 απόφασης αυτού, στο εισαγωγικό μέρος της οποίας, από πρόδηλη γραφική παραδρομή, ανεγράφη το όνομα της πληρεξούσιας δικηγόρου της αναιρεσίβλητης, εσφαλμένα, ως "Ε Κ" αντί του ορθού "Χ Κ" και χωρίς να απαιτείται κλήτευση των διαδίκων, ενόψει του ότι αυτοί ούτε βλάπτονται ούτε και έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν στην εν λόγω διόρθωση.
ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα και την όλη διαδικασία, προέκυψαν τα εξής: Μετά από αίτηση του αναιρεσείοντος Θ. Τ., εκδόθηκε από το δικαστήριο τούτο η υπ' αριθμ. 1759/2017 απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του τελευταίου. Όμως, από προφανή παραδρομή, κατά τη σύνταξή της, αναγράφηκε, εσφαλμένα, στο εισαγωγικό της μέρος το όνομα της πληρεξούσιας δικηγόρου της αναιρεσίβλητης, ως "Ε Κ" αντί του ορθού "Χ Κ".
Παρίσταται, επομένως ανάγκη διόρθωσης της υπ' αριθμ. 1759/2017 απόφασής του, σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.
Διορθώνει την υπ' αριθ. 1759/2017 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατά το εισαγωγικό μέρος της, προς τον σκοπό όπως, αντί του εσφαλμένου ονόματος της πληρεξούσιας δικηγόρου της αναιρεσιβλήτου "Ε Κ", να αναγραφεί το ορθό "Χ Κ". (areiospagos.gr)

Σχόλια