Επεξεργασία δεδομένων υγείας υπαλλήλου δήμου


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων υγείας υπαλλήλου δήμου, ότι δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει επί της νομιμότητας της διαδικασίας που ακολουθήθηκε σε υγειονομικές επιτροπές, καθώς ο έλεγχος αυτός ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων δικαιοδοτικών οργάνων, τα οποία θα κρίνουν αν και σε ποιο βαθμό ακολουθήθηκε η κατά νόμο διαδικασία, ως και αν τα δημόσια έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία αυτή νομίμως χρησιμοποιήθηκαν και είναι ακριβή κατά περιεχόμενο. Εάν οι γνωμοδοτήσεις της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής περιέχονται σε δικογραφία ή γίνει επίκλησή τους από την εισαγγελική αρχή, ως στοιχείο της κατηγορίας, για παράβαση καθήκοντος, εναπόκειται στο δικαστήριο, που θα δικάσει την υπόθεση, να κρίνει τη νομιμότητά της ως αποδεικτικού μέσου. Δείτε την απόφαση 120/2017

Σχόλια