Παρακολούθηση με κάμερα εργαζόμενου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Πρόστιμο στην εταιρία για παράνομη βιντεοεπιτήρηση


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αυστηρή προειδοποίηση σε εταιρεία για απεγκατάσταση καμερών που βρίσκονται σε χώρους γραφείων και στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η Αρχή έκρινε ότι η βιντεοεπιτήρηση των γραφείων και των θέσεων εργασίας των εργαζομένων συνιστά υπέρμετρη προσβολή των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ αποτελεί απρόσφορο και αναποτελεσματικό μέτρο για την προστασία του εξοπλισμού από κλοπή ή την ασφαλή επεξεργασία των τηρούμενων προσωπικών δεδομένων.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αρχή, η καταγγέλλουσα, η οποία εργαζόταν στην συγκεριμένη εταιρεία έκανε, κατά τη διάρκεια της οκτάωρης εργασίας της, διάλειµµα για διάστηµα 8-9 λεπτών, χωρίς να βγει στην αυλή, στην οποία υποχρεούνται να πηγαίνουν οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων, και απάντησε σε µηνύµατα χρησιµοποιώντας το κινητό της τηλέφωνο.
Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, αµέσως µετά, την κάλεσε ο ∆ιευθυντής Προσωπικού, ο οποίος απουσίαζε από την εταιρεία και της έδωσε άδεια άνευ αποδοχών για όλη την υπόλοιπη εβδοµάδα, ως «ποινή». Μετά από λίγες ημέρες, την ενηµέρωσε ότι κάνει τυχαίους δειγµατοληπτικούς ελέγχους και το γεγονός ότι ασχολήθηκε δέκα λεπτά µε το κινητό της δείχνει ανάρµοστη συµπεριφορά, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δικαιούται δεκαπέντε λεπτά διάλειµµα και ότι είναι τυπική στην εργασία της. Εν συνεχεία η καταγγέλλουσα παραιτήθηκε.
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην καταγγελία, η καταγγέλλουσα εργαζόταν στο πρώτο υπόγειο της εταιρείας, στο οποίο εργάζονται περίπου 30 άτοµα και περιµετρικά της αίθουσας υπάρχουν εγκατεστηµένες κάµερες συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, «(…) για τις οποίες δεν γίνεται αναφορά στην εργασιακή µου σύµβαση ούτε σε κάποια αντίστοιχη ειδοποίηση µέσα στην εταιρεία (…)». Η καταγγέλλουσα καταλήγει ότι υπέβαλε την εν λόγω καταγγελία διότι, ακόµα και αν υπάρχει άδεια για τη λειτουργία του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, η χρήση του θα πρέπει να περιορίζεται στην ασφάλεια της εταιρείας και όχι στον εκφοβισµό των εργαζοµένων.
Όπως έκρινε η Αρχή, η βιντεοεπιτήρηση των γραφείων και των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων συνιστά υπέρµετρη προσβολή των προσωπικών τους δεδοµένων ενώ αποτελεί απρόσφορο και αναποτελεσµατικό µέτρο για την προστασία του εξοπλισµού από κλοπή ή την ασφαλή επεξεργασία των τηρούµενων προσωπικών δεδοµένων, όπως αναλύθηκε στο σκεπτικό της παρούσας.
Η εγκατάσταση και λειτουργία αυτή του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 του ν.2472/1997 και των άρθρων 5 και 7 της υπ’ αριθµ. 1/2011 Οδηγίας. Επίσης, η µη προσήκουσα ενηµέρωση των εργαζοµένων σχετικά µε την εισαγωγή και λειτουργία του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης παραβιάζει το άρθρο 11 του ν.2472/1997, το άρθρο 12 της υπ’ αριθµ. 1/2011 Οδηγίας και την υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία.
Επιπλέον, η παράλειψη γνωστοποίησης του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης πριν την έναρξη της επεξεργασίας, παρότι αυτή υποβλήθηκε µετά την έγγραφη ενηµέρωση της Αρχής στο πλαίσιο εξέτασης της συγκεκριµένης υπόθεσης, παραβιάζει το άρθρο 6 του ν.2472/1997 και το άρθρο 10 της υπ’ αριθµ. 1/2011 Οδηγίας.
Ενόψει της βαρύτητας των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, λαµβάνοντας υπόψη τα όσα εξέθεσαν οι εκπρόσωποι της καταγγελλόµενης εταιρίας κατά την εµφάνισή τους ενώπιον των µελών του Τµήµατος της Αρχής τα οποία ανέπτυξαν µε το υπόµνηµα που κατατέθηκε και τα έγγραφα, που προσκοµίσθηκαν, η Αρχή έκρινε οµόφωνα ότι πρέπει να επιβληθούν στον υπεύθυνο επεξεργασίας οι προβλεπόµενες στο άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. α΄ και β΄ του ν.2472/1997 κυρώσεις που αναφέρονται στο διατακτικό της απόφασης.
Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια