Δικηγόροι αλλοδαπών διαδίκων: Υποχρέωση κατάθεσης εξουσιοδότησης/πληρεξουσίου στο Διοικ.Πρωτοδικείο


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α΄/22-12-2017) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αλλοδαπών διαδίκων που υπογράφουν τα ένδικα βοηθήματα αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής τα οποία ασκήθηκαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών μέχρι και 31/12/2014, οφείλουν, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας, των δύο (2) μηνών του πρώτου εδαφίου του ίδιου άρθρου, να καταθέσουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, εξουσιοδότηση των αλλοδαπών διαδίκων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με  τα οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν τη συζήτηση των παραπάνω υποθέσεων. Η παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση των διαδίκων στη γραμματεία του Δικαστηρίου.
Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, μετά την παρέλευση της προθεσμίας των έξι (6) μηνών, οι δικογραφίες για τις οποίες δεν έχουν προσκομισθεί οι σχετικές δηλώσεις θα παραδοθούν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή στον οριζόμενο απ΄ αυτόν Δικαστή για επεξεργασία σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά