Προκήρυξη για 2 θέσεις Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο (2) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Ειδικότητα: Νομικοί (με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων)
Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
Ειδικά απαιτούμενα προσόντα: Διδακτορικό δίπλωμα στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο των θέσεων.
Θητεία: 5ετής

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά