Κωδικοποίηση του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών

Με την υπ’αριθμ. 5338/2018 Υπουργική Απόφαση «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο» κωδικοποιείται ο Νόμος 2251/1994. Σκοπός του νόμου είναι: α) η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, β) η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, γ) η προαγωγή της πληροφόρησης και της επιμόρφωσης των καταναλωτών, ώστε να επηρεάζουν σε όφελός τους τις εξελίξεις στην αγορά, δ) η υποστήριξη της οργάνωσης των καταναλωτών σε ενώσεις και της ακρόασης αυτών σε θέματα που τους αφορούν, ε) η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του ν. 4512/2018 (Α΄5) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια