Αναστολή εργασιών του Εφετείου Αθηνών

Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή εργασιών του Εφετείου Αθηνών μετά την έκρηξη βόμβας στις 22/12/2017 εξέδωσε ο ΔΣΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
1. Με την υπ’ αριθ. 90964/22.12.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 4565), αποφασίστηκε η αναστολή των εργασιών του Εφετείου Αθηνών, από τις 22-12-2017 έως και τις 5-1-2018. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρέθηκαν οι συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών που έχουν οριστεί μετά από διακοπή.
2. Δεν έχει ακόμη εκδοθεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία να προβλέπει ρητώς την παράταση των προθεσμιών για δικονομικές ενέργειες ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.
3. Όσοι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν ζήτημα προθεσμίας ή άλλο επείγον θέμα, δύνανται να προσέρχονται στο Εφετείο για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων.
4. Κατά τα γενικώς ισχύοντα, η απώλεια προθεσμίας λόγω ανωτέρας βίας αντιμετωπίζεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 152 επ. ΚΠολΔ.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά