Παράνομη ανάρτηση σε ιστότοπο κειμένου διδακτορικής διατριβής

Παράνομη έκρινε την ανάρτηση σε ιστότοπο στο διαδίκτυο κειμένου διδακτορικής διατριβής, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρανόμως ανήρτησε στον ιστότοπό του το κείμενο της διδακτορικής διατριβής του προσφεύγοντος, χωρίς τη συγκατάθεση και την προηγούμενη ενημέρωσή του, πριν από τη λήξη της τριετίας για την οποία ο προσφεύγων είχε ζητήσει εγγράφως και κατά πάγια πρακτική του ΕΚΤ τη δέσμευσή της. Επίσης, όπως έκρινε η Αρχή, ο προσφεύγων έχει δικαίωμα να γνωρίζει σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2472/1997 τους χρήστες που κατέβασαν το κείμενο της διδακτορικής του διατριβής κατά το χρονικό διάστημα που βάσει της παραπάνω έγγραφης δήλωσής του η διατριβή του όφειλε να είναι δεσμευμένη. Δείτε την απόφαση 99/2017.

Σχόλια