Άρνηση χορήγησης διοικητικών εγγράφων σε πολίτη (ΣτΠ)

Πολίτης ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου, διαµαρτυρόµενος για την παράλειψη ενηµέρωσης, και κυρίως για την άρνηση χορήγησης στοιχείων εκ µέρους του δήµου Λαυρεωτικής σχετικά µε τη νοµιµότητα λειτουργίας µουσικής δύο καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην Κερατέα. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. 
Τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι «ως ενδιαφερόµενος» νοείται όχι µόνον αυτός που θεµελιώνει συγκεκριµένο έννοµο συµφέρον, αλλά και οποιοσδήποτε µπορεί, λόγω της ιδιότητάς του, να επικαλεσθεί το ενδιαφέρον του για τη γνώση του περιεχοµένου συγκεκριµένων διοικητικών εγγράφων. Η θέσπιση του δικαιώµατος γνώσης των διοικητικών εγγράφων αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της διοίκησης. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου Λαυρεωτικής ότι η χορήγηση των στοιχείων αποτελεί έκφανση του δικαιώµατος στην πληροφόρηση, της αρχής της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά και της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης. Τόνισε ότι η διοίκηση συχνά επικαλείται αβάσιµους λόγους για να µην ικανοποιήσει εµπρόθεσµα νόµιµα αιτήµατα πολιτών για χορήγηση στοιχείων, µε το αιτιολογικό ότι δεν αποδεικνύεται το απαιτούµενο από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας «εύλογο ενδιαφέρον» για τη λήψη των αιτούµενων εγγράφων. 
Εν προκειµένω µάλιστα, προβλήθηκε ως αιτία άρνησης της πρόσβασης, η απουσία «ειδικού έννοµου συµφέροντος», το οποίο ωστόσο απαιτείται από το νόµο µόνον για την πρόσβαση των πολιτών στα «ιδιωτικά έγγραφα» που φυλάσσονται σε δηµόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή διευκρίνισε ότι ο θιγόµενος πολίτης θεµελιώνει την ελεύθερη πρόσβασή του στα εν λόγω διοικητικά έγγραφα, λόγω της σχέσης του προς πραγµατική κατάσταση, την οποία η καταγγελλόµενη διοικητική πράξη θίγει κατά τρόπο βλαπτικό. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο δήµος Λαυρεωτικής προέβη άµεσα στη χορήγηση αντιγράφων προς τον αναφερόµενο όλων των στοιχείων που αφορούν στη νοµιµότητα λειτουργίας µουσικής των καταγγελλόµενων καταστηµάτων. (synigoros.gr)

Σχόλια