Φορολογία εισοδήματος - Απομείωση των καταθέσεων ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο

ΔΕφΑθηνών αριθ. αποφ. 5428, 5429/2017 (7ο Τμήμα, Τριμελές):
Αρθρα 4 παρ.4 και 31 παρ.1 περίπτωση η' του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.). Απομείωση ("κούρεμα") των καταθέσεων ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας σε Τράπεζα στην Κύπρο.
1) Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τα του συμψηφισμού φορολογικής ζημίας με τα φορολογητέα κέρδη της αυτής χρήσεως. Συγκεκριμένα ως φορολογική ζημία ή αρνητικό στοιχείο εισοδήματος, θεωρείται το αρνητικό αλγεβρικό αποτέλεσμα, το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδημα μίας πηγής των βαρυνουσών αυτό δαπανών και απομένει αρνητικό έσοδο, ήτοι έλλειμμα.
2) Η απαρίθμηση των δαπανών ορίζεται στο άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. και είναι περιοριστική, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνεται και η ζημία η πραγματοποιηθείσα από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου (περί-πτωση η' της παρ.1 του άρθρου αυτού), η ζημία δε αυτή δεν ταυτίζεται εννοιολογικά με το έλλειμμα-ζημία της παρ.4 του άρθρου 4 του αυτού Κώδικα, εφ' όσον η τελευταία αποτελεί μη κερδοφόρο εισόδημα, -το οποίο προέρχεται από διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή στην αλλοδαπή από μία εταιρεία-, ενώ η προαναφερθείσα περίπτωση η' του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.  αποτελεί δαπάνη μίας εταιρείας και ως τέτοια είναι εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδά της.
3) Οι καταθέσεις της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας σε Τράπεζα στην Κύπρο, αποτελούν χρηματικά διαθέσιμα αυτής, δηλαδή στοιχείο του κεφαλαίου της, η απομείωση (<<κούρεμα>>) δε αυτών συνιστά ζημία οριστική και εκκαθαρισμένη -μη αμφισβητουμένη από τη διάδικη αρχή-, της περιπτώσεως η' της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και όχι αρνητικό στοιχείο εισοδήματος της παρ. 4 του άρθρου 4 του αυτού Κώδικα και είναι εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα της ένδικης χρήσεως.
4)Δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Τροποποιηθεί την προσβαλλόμενη απόφαση. Διατάσσει νέα εκκαθάριση της υποβληθείσας δηλώσεως. Αναπέμπει την υπόθεση στη φορολογική αρχή, προκειμένου να κριθεί η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων για την αναγνώριση ζημίας της ένδικης χρήσεως προς μεταφορά. (adjustice.gr)

Σχόλια