Καινοτόμο Εργαστήριο για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ διοργανώνει καινοτόμο εργαστήριο με σκοπό τη διερεύνηση του νέου θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων της δημόσιας διοίκησης, όπως αυτές προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), (ΕΕ) 2016/679.
Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο πραγματεύεται ερωτήματα όπως:
Οι νέες απαιτήσεις και η ανάγκη καθιέρωσης ενιαίου νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με πεδίο εφαρμογής το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ.
Οι καινοτομίες του νέου ρυθμιστικού πλαισίου και οι θεσμικές υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης.
O έλεγχος και η τήρηση της συμμόρφωσης με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού.
Η κατάστρωση οδικού χάρτη για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για τη λήψη όλων των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων.
Η ανάλυση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού στη Δημόσια Διοίκηση.
Ο ρόλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer)
Τις εργασίες του εργαστηρίου ανοίγει ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), κ. Γεώργιος Μπατζαλέξης, η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. ΑΠΘ Ιφιγένεια Καμτσίδου, και η Διευθύντρια ΙΝΕΠ, δρ Άννα Κοντονή. Τη διαβούλευση πρόκειται να παρακολουθήσουν στελέχη νομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της δημόσιας διοίκησης, επιφορτισμένων με τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων.
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου.

Σχόλια