Δικαστική νίκη της Apple κατά κινεζικής εταιρίας που χρησιμοποίησε το όνομα ΜΙ PAD για προϊόν της

Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση T-893/16 Xiaomi, Inc. κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO): Η Apple επιτυγχάνει να αποτρέψει την καταχώριση του «MI PAD» ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ηλεκτρονικές συσκευές και για υπηρεσίες (τηλ)επικοινωνιών.
Το 2014 η κινεζική εταιρία Xiaomi, η οποία ειδικεύεται στους τομείς των ηλεκτρονικών προϊόντων και της κινητής τηλεφωνίας, υπέβαλε αίτηση προς το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την καταχώριση του λεκτικού σημείου «MI PAD» ως σήματος της Ένωσης για ηλεκτρονικές συσκευές και για υπηρεσίες (τηλ)επικοινωνιών.
Η εταιρία Apple άσκησε ανακοπή κατά της καταχώρισης του ως άνω σημείου, επικαλούμενη το προγενέστερο σήμα της IPAD το οποίο έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Το 2016 το EUIPO έκανε δεκτή την ανακοπή της Apple: αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε σημαντικός βαθμός ομοιότητας μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων, το EUIPO έκρινε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο σημείων δεν ήταν επαρκείς για να αποκλειστεί η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης και ότι το οικείο κοινό θα διαμόρφωνε την αντίληψη ότι το σήμα MI PAD αποτελεί παραλλαγή του σήματος IPAD.
Η Xiaomi, η οποία δεν έμεινε ικανοποιημένη με την απόφαση του EUIPO, προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της ως άνω αποφάσεως. Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Xiaomi και επιβεβαιώνει ότι το σημείο MI PAD δεν μπορεί να καταχωρισθεί ως σήμα της Ένωσης.
Όσον αφορά τη σύγκριση των δύο σημείων, το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει τις εκτιμήσεις του EUIPO: από οπτική άποψη, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιότητας λόγω του ότι η λέξη IPAD αναπαράγεται εξ ολοκλήρου εντός του σημείου MI PAD, λόγω του ότι τα δύο σημεία συμπίπτουν όσον αφορά την αλληλουχία γραμμάτων «ipad» και λόγω του ότι αυτά διαφέρουν μόνον ως προς την παρουσία του συμπληρωματικού γράμματος «m» στην αρχή του MI PAD.
Από φωνητική άποψη, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία παρουσιάζουν μέτριο βαθμό ομοιότητας για το αγγλόφωνο τμήμα του οικείου κοινού (είναι όντως πιθανό ότι αυτό το τμήμα του οικείου κοινού πρόκειται να εκλάβει το πρόθεμα «mi» ως αναφερόμενο στην αγγλική κτητική αντωνυμία «my» και ότι πρόκειται, ως εκ τούτου, να προφέρει καθ’ όμοιο τρόπο το «i» του MI PAD και του IPAD) και υψηλό βαθμό ομοιότητας για το μη αγγλόφωνο τμήμα (αυτό το τμήμα του κοινού θα έχει την τάση να προφέρει το «i» καθ’ όμοιο τρόπο όσον αφορά αμφότερα τα σήματα).
Τέλος, από εννοιολογική άποψη, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία παρουσιάζουν μέτριο βαθμό ομοιότητας για το αγγλόφωνο τμήμα του οικείου κοινού (το κοινό στοιχείο «pad» πρόκειται να γίνει αντιληπτό υπό την έννοια ότι σημαίνει ηλεκτρονική ταμπλέτα, ενώ τα στοιχεία «mi» και «i» πρόκειται να γίνουν αντιληπτά ως προθέματα που χαρακτηρίζουν το κοινό στοιχείο «pad», χωρίς να μεταβάλλουν σημαντικά την εννοιολογική φόρτιση του εν λόγω κοινού στοιχείου) και ουδέτερο βαθμό ομοιότητας για το μη αγγλόφωνο τμήμα (δεδομένου ότι το κοινό στοιχείο «pad» δεν έχει κάποια σημασία για αυτό το τμήμα του κοινού, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία, εξεταζόμενα στο σύνολό τους, στερούνται ειδικής εννοιολογικής φόρτισης).
Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει επίσης ότι, βάσει της κατ’ αυτόν τον τρόπο διεξαχθείσας συγκρίσεως και λαμβανομένου υπόψη ότι τα καλυπτόμενα από τα δύο σήματα προϊόντα και υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια, το EUIPO ορθώς συνήγαγε ότι υπήρχε κίνδυνος σύγχυσης του κοινού.
Ως εκ τούτου, το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά, όπως εκτίμησε και το EUIPO, ότι, αφενός, η διαφορά μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων, που έγκειται στην παρουσία του συμπληρωματικού γράμματος «m» στην αρχή του MI PAD, δεν είναι επαρκής για να αντισταθμιστεί ο υψηλός βαθμός ομοιότητας των δύο σημείων από οπτική και φωνητική άποψη και ότι, αφετέρου, το οικείο κοινό πρόκειται να σχηματίσει την πεποίθηση ότι τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση (ή από οικονομικώς συνδεόμενες μεταξύ τους επιχειρήσεις) και πρόκειται να διαμορφώσει την αντίληψη ότι το σήμα MI PAD του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση αποτελεί παραλλαγή του προγενέστερου σήματος IPAD. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την απόφαση του EUIPO.

Σχόλια