Παύση λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαιρεσιών και ηχορύπανσης, μετά από παρέμβαση του ΣτΠ

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολιτών σχετικά µε τη νοµιµότητα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος στο ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Σουβάλα στην Χαλκίδα.
Ειδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή διερεύνησε τη νοµιµότητα επέκτασης του καταστήµατος σε πεζόδροµο εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα, την κατασκευή αυθαίρετου στεγάστρου και την προκληθείσα, λόγω χρήσης δυνατής µουσικής, ηχορύπανση.
Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι:
- Μετά από καταγγελία, είχε εφαρµοστεί η διαδικασία του αυτοφώρου για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών, είχε εκδοθεί απόφαση του οικείου αστυνοµικού τµήµατος για την προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος λόγω ηχορύπανσης και η υπόθεση είχε παραπεµφθεί σε δίκη ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
- Ως προς την επέκταση του καταστήµατος µε σταθερή κατασκευή (πέργκολα) εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα, αν και είχαν χορηγηθεί από τον Οργανισµό Λιµένων Νοµού Ευβοίας Α.Ε. οι σχετικές άδειες παραχώρησης παραλιακού χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και ξύλινου δαπέδου, ωστόσο, η σταθερή κατασκευή στερείτο σχετικής άδειας τοποθέτησης.
Μετά από παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη οι εµπλεκόµενοι φορείς έλαβαν τα παρακάτω µέτρα: Για το θέµα της επέκτασης του καταστήµατος:
• Το Κεντρικό Λιµεναρχείο Χαλκίδας κίνησε τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και, επί τη βάσει σχετικής παραγγελίας, υπέβαλε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας, φάκελο προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 29 παρ.1 του Ν. 2971/2001
• Ο Οργανισµός Λιµένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. ήρε την άδεια παραχώρησης απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Βορείου Λιµένα Χαλκίδας και,
• Το Αυτοτελές Γραφείο Ευβοίας της Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδος διαπίστωσε την αποξήλωση και την ολοσχερή αποµάκρυνσή της.
Για το θέµα της λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος:
• Η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας &Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος ενηµέρωσε τον Συνήγορο ότι, από την επιτόπια αυτοψία/έρευνα, διαπιστώθηκε η παύση λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς Ειδικοί επιστήµονες: Ευάγγελος Τσακιράκης, Μαρία Γιαννακουλοπούλου)

Σχόλια