Υποτροφία για Μεταπτυχιακό Νομικής στη Γερμανία ή Γαλλία

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, μία (1) υποτροφία, από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη, σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) χρόνο, το δε μηνιαίο ποσό αυτής ορίζεται σε Ευρώ επτακόσια ενενήντα δύο και τριάντα επτά λεπτά (Ευρώ 792,37). Στον/στην υπότροφο θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσει το απόκομμα εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης και απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30) έως 31-10-2017 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά