Επιβολή προστίμου βάσει βιβλίων & στοιχείων που κατασχέθηκαν. Απαιτείται η σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και δεν αρκεί απλή απόδειξη παραλαβής τους (ΣτΕ)

ΣτΕ 1361/2017: Επιβολή προστίμου βάσει βιβλίων & στοιχείων που κατασχέθηκαν. Για τη νομιμότητα της πράξης επιβολής απαιτείται η σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης. Απλή απόδειξη παραλαβής τους δεν είναι αρκετή.
«Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων (άρθρα 36 και 19 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ Α΄ 84)) συνάγεται ότι τα βιβλία και στοιχεία,  που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και για τα οποία επιβάλλεται, κατ’ άρθρο 19 του ιδίου Κώδικα, η προηγούμενη της χρησιμοποιήσεώς τους θεώρηση από την αρμόδια φορολογική αρχή, αποτελούν, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3-5 του αυτού Κώδικα, ανεπίσημα στοιχεία όταν γίνεται χρήση αυτών δίχως να έχουν προηγουμένως θεωρηθεί αρμοδίως. Συνεπώς, εάν κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων, για την αφαίρεσή τους από την ελεγχομένη επιχείρηση επιβάλλεται, ως ουσιώδης τύπος της όλης διαδικασίας και, συνεπώς, ως προϋπόθεση της νομιμότητας της τυχόν επακολουθούσης και στηριζομένης στα εν λόγω στοιχεία καταλογιστικής πράξεως ή πράξεως περί επιβολής προστίμου της φορολογικής αρχής, η σύνταξη εκθέσεως κατασχέσεως και δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.,  που επιτρέπει την παραλαβή βιβλίων και στοιχείων με απόδειξη παραλαβής στις περιπτώσεις μη υπάρξεως ανεπισήμων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων…
Το δικάσαν διοικητικό πρωτοδικείο δέχθηκε ότι, προκειμένου να επιβληθούν τα πρόστιμα για τρείς από τις αποδοθείσες στην αναιρεσίβλητη παραβάσεις του Κ.Β.Σ., ελήφθησαν υπ’ όψη τα υπ’ αριθμ. … και .. .αθεώρητα τιμολόγια – δελτία αποστολής της αναιρεσίβλητης προς την εταιρία … τα οποία, αν και συνιστούσαν, όπως κρίθηκε, ανεπίσημα στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 5 του Κ.Β.Σ., για την παραλαβή των οποίων απαιτείται σύνταξη εκθέσεως κατασχέσεως, εν προκειμένω δεν συντάχθηκε τέτοια έκθεση, η δε προαναφερθείσα απόδειξη παραλαβής – δέσμευσης, που δεν εμπεριέχει τον ρητό χαρακτηρισμό της ως «εκθέσεως κατασχέσεως» δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη έκθεση κατασχέσεως. Κατόπιν τούτου, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι η επίδικη πράξη επιβολής προστίμου εκδόθηκε, όσον αφορά τις επίμαχες τρείς από τις αποδοθείσες στην αναιρεσίβλητη παραβάσεις του Κ.Β.Σ., κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και ακύρωσε αυτήν ως νομικώς πλημμελή κατά το αντίστοιχο μέρος.
Έφεση του Δημοσίου κατά της ως άνω αποφάσεως απορρίφθηκε με την ήδη αναιρεσιβαλλομένη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, το οποίο επικύρωσε την ως άνω απόφαση δεχθέν ότι «τα αθεώρητα στοιχεία (π.χ. αθεώρητα τιμολόγια ή αθεώρητες αποδείξεις), εφ’ όσον δεν επιτρέπεται στην συγκεκριμένη περίπτωση η χρήση τους, συνιστούν ανεπίσημα στοιχεία, τα οποία εκδίδονται αποκλειστικώς προς διευκόλυνση του επιτηδευματία ή προς ουσιαστική εξασφάλιση του συμβαλλομένου με αυτόν, και, επομένως, για την κατάσχεση κατ’ άρθρο 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τόσο αυτών όσο και των επισήμων βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία, απαιτείται η σύνταξη εκθέσεως κατασχέσεως». Η κρίση αυτή του δικάσαντος Διοικητικού Εφετείου είναι, κατά τα εκτεθέντα στην προηγουμένη σκέψη, νόμιμη, ανεξαρτήτως των ειδικοτέρων αιτιολογιών της, ο δε περί του αντιθέτου μόνος λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, όπως και η κρινομένη αίτηση στο σύνολό της». (τνπ Νόμος)

Σχόλια