Παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη λήψη πρόσθετων μέτρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε κατευθυντήριες γραμμές και αρχές βάσει των οποίων οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα εντείνουν την προορατική πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαγραφή παράνομου περιεχομένου που υποκινεί το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία μέσω του διαδικτύου.
Ο στόχος είναι να αυξηθούν η προορατική πρόληψη, ο εντοπισμός και η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου που υποκινεί το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία μέσω του διαδικτύου. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα και διάδοση υλικού τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και προστασία των πολιτών της ΕΕ. Υπονομεύει επίσης την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον - βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Η Vera Jourová, αρμόδια Επίτροπος για την Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των φύλων, δήλωσε. «Το κράτος δικαίου εφαρμόζεται τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ψηφιακή «Άγρια Δύση», και οφείλουμε να δράσουμε. Ο κώδικας δεοντολογίας για τον οποίο συμφωνήσαμε με το Facebook, το Twitter, τη Google και την Microsoft δείχνει ότι μια αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα και να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Ωστόσο, εάν οι εταιρείες τεχνολογίας δεν συμβάλλουν σ' αυτό, θα το πράξουμε εμείς.»
Ως ένα πρώτο βήμα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, η Επιτροπή προτείνει κοινά εργαλεία για τον ταχύ και προορατικό εντοπισμό, την αφαίρεση και την αποτροπή της επανεμφάνισης τέτοιου περιεχομένου:
Εντοπισμός και κοινοποίηση: Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να συνεργάζονται στενότερα με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ορίζοντας σημεία επαφής που να εξασφαλίζουν στους χρήστες τη δυνατότητα να έρχονται σε ταχεία επαφή με αυτές για την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Για να επιταχύνουν τον εντοπισμό, οι διαδικτυακές πλατφόρμες προτρέπονται να συνεργαστούν στενά με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου (flaggers), δηλαδή ειδικούς φορείς με εμπειρογνωσία ως προς το τι συνιστά παράνομο περιεχόμενο. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσουν εύκολα προσβάσιμους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στους χρήστες να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο και να επενδύσουν σε τεχνολογίες αυτόματου εντοπισμού.
Αποτελεσματική αφαίρεση: Το παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρείται το ταχύτερο δυνατόν και μπορεί να υπόκειται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις υποκίνησης τρομοκρατικών πράξεων. Το ζήτημα των σταθερών χρονοδιαγραμμάτων θα εξεταστεί περαιτέρω από την Επιτροπή. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να επεξηγούν με σαφήνεια στους χρήστες τους την πολιτική τους σε θέματα περιεχομένου και να εκδίδουν εκθέσεις διαφάνειαςσχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των κοινοποιήσεων που λαμβάνονται. Οι εταιρείες του διαδικτύου θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν διασφαλίσεις για να αποτρέψουν τον κίνδυνο υπερβολικής αφαίρεσης.
Πρόληψη της επανεμφάνισης: Οι πλατφόρμες θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τους χρήστες να τηλεφορτώνουν επανειλημμένως παράνομο περιεχόμενο. Η Επιτροπή ενθαρρύνει σθεναρά την περαιτέρω χρήση και ανάπτυξη αυτόματων εργαλείων για να αποτραπεί η επανεμφάνιση περιεχομένου που έχει αφαιρεθεί προηγουμένως.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανταποκριθεί στην πρόκληση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, μέσω δεσμευτικών και μη δεσμευτικών μέτρων. Άλλα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν την οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, την οδηγία περί τρομοκρατίας, τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας και την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.
Τα εν λόγω νομοθετικά μέτρα έχουν συμπληρωθεί με μια σειρά μη νομοθετικών μέσων που θα υποστηριχθούν από τις δράσεις οι οποίες περιγράφονται στη σημερινή ανακοίνωση, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορείας μίσους στο διαδίκτυο, το έργο του φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, ή το μνημόνιο συνεννόησης για την πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω του διαδικτύου. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά είναι μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης που αποσκοπεί στη βελτίωση του διαδικτυακού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους νέους. (europa.eu)

Σχόλια