Τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Αχαρνών Αττικής

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή ως εξής:
• Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω
• Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ' Εφέταις
• Μία (1) θέση Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις
Οι προσληφθέντες θα υπόκεινται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Αχαρνών και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών. Προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο.

Σχόλια