Συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ' αρ.2153/2016 απόφαση του ΣτΕ σχετικά με το διορισμό εκπαιδευτικών επιτυχόντων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2006

Με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού 2θμιας Εκπαίδευσης), ερωτάται το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αν η Διοίκηση, μετά τη δημοσίευση της υπ’αρ. 2153/2016 απόφασης του Γ’Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε ως αλυσιτελής, έφεση του Υπουργού Παιδείας κατά της υπ’αρ.  216/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηματισμός), οφείλει σε συμμόρφωση προς την απόφαση αυτή, να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, πέραν αυτών στις οποίες έχει ήδη προβεί σε συμμόρφωση με την ως άνω υπ’ αριθμ.216/2010 απόφαση και ειδικότερα εάν οφείλει να προβεί στον διορισμό ως μονίμων εκπαιδευτικών των αντιδίκων-αιτούντων, αναδρομικά από το σχολικό έτος 2007-2008, που αφορούσε η αίτηση ακύρωσης.
Επί του ερωτήματος αυτού, το ΝΣΚ (β’τμήμα διακοπών) γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία (αρ.192/2017) ότι η Διοίκηση μετά την δημοσίευση της υπ' αριθμ. 2153/2016 απόφασης του ΣτΕ, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του Υπουργού κατά της υπ' αριθμ. 216/2010 απόφασης ΔΕφΑθ και σε συμμόρφωση προς αυτή, δεν οφείλει να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες πέραν αυτών στις οποίες έχει ήδη προβεί, σε συμμόρφωση προς την ως άνω απόφαση, η οποία συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί αυθεντικώς με την υπ' αριθμ. 234/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου. Ειδικότερα, δεν οφείλει να προβεί στο διορισμό των αντιδίκων – αιτούντων ως μονίμων εκπαιδευτικών. Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια