Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς (αρθρ. 126Β παρ.2 Κ.Δ.Δ.)

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Πρακτικά διεξαγωγής της κοινής συνάντησης των διαδίκων για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και απόφαση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 126Β παρ.2 Κ.Δ.Δ.)
Α. Επίτευξη ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς
Αριθ. Αποφ. Δ.Ε.Α. 4456/2017 (15ο τμήμα σε Συμβούλιο) 
Κατά την κοινή συνάντηση των διαδίκων, οι διάδικοι, μετά από διαλογική συζήτηση, κατέληξαν και συναποδέχθηκαν τον περιορισμό της αξίωσης της ενάγουσας.
Το Δικαστήριο διαπιστώνει την επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και αναγνωρίζει την υποχρέωση του καθ’  ού να καταβάλει στον ενάγοντα το συμφωνηθέν ποσό, χωρίς την καταβολή τόκων και δικαστικής δαπάνης.
Αριθ. Αποφ. Δ.Ε.Α. 4463/2017 (16ο τμήμα σε Συμβούλιο)
Κατά τη δεύτερη κοινή συνάντηση των διαδίκων και την προσκόμιση των στοιχείων , οι διάδικοι, μετά από διαλογική συζήτηση, κατέληξαν σε κοινά αποδεκτή συμφωνία, με αποτέλεσμα να επέλθει συμβιβασμός και να συναποδεχθούν την καταβολή συγκεκριμένου ποσού για το κεφάλαιο της διαφοράς, χωρίς την καταβολή τόκων επ’ αυτού.
Το Δικαστήριο διαπιστώνει την επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και αποφαίνεται ότι συμφωνήθηκε από τους πληρεξούσιους των διαδίκων η καταβολή συμφωνηθέντος ποσού χωρίς την καταβολή τόκων.
Β. Απόπειρα ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς
Αριθ. Αποφ.  Δ.Ε.Α. 4466, 4467/2017 (16ο τμήμα σε Συμβούλιο)
Μετά την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων, εκατέρωθεν των διαδίκων, κλήθηκαν αυτοί από τον Εισηγητή,  τελικά σε κοινή συνάντηση προς το σκοπό διερεύνησης της δυνατότητας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Κατά τη συνάντηση αυτή, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο τηρηθέν πρακτικό, οι διάδικοι δεν κατέληξαν σε κοινά αποδεκτή συμφωνία, με αποτέλεσμα να μην επέλθει συμβιβασμός.
Διαπιστώνεται η μη επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. (adjustice.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά