Επιβολή προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 794/3.8.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε μεταξύ άλλων:
-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 106.000 στην εταιρία «AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο € 90.000 για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 3556/2007, λόγω μη ορθής, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 και 2014 και των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2009, πρόστιμο € 10.000 για παράβαση των διατάξεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2016 και πρόστιμο ύψους € 6.000 για παράβαση των διατάξεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε την 30.06.2016.  
-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 18.000 στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» για· παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους € 10.000 για παράβαση των διατάξεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016 και πρόστιμο € 8.000 για παράβαση των διατάξεων σχετικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε την 30.06.2016.  
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 12.000 στην εταιρία «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» για παράβαση· των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε 30.06.2016.  
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 8.000 στην εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ· ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε 30.6.2016.  
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 8.000 στην εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»· για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2016.  
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ· & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.» για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε 30.6.2016. (hcmc.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά