Καταχρηστικοί όροι αεροπορικής εταιρίας. Υποχρέωση διαφάνειας της τιμής του εισιτηρίου

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Ιουλίου 2017 (τέταρτο τμήμα) στην υπόθεση C-290/16 Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG κατά Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV: Το Δικαστήριο έκρινε ότι η επιβολή από την αεροπορική εταιρεία «Air Berlin» αυτοτελούς χρέωσης ύψους 25 ευρώ ανά επιβάτη και ανά κράτηση κατ’ αποκοπή, προκειμένου για οικονομικές θέσεις, ως διαχειριστικά έξοδα, σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης ή σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την επιβίβαση, μπορεί να ελεγχθεί και να ακυρωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια ως καταχρηστικός. Γενικός Όρος Συναλλαγών υπό την έννοια της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ  σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. Η Οδηγία εφαρμόζεται και στις συμβάσεις αεροπορικών μεταφορών και, στο πλαίσιο αυτό, οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν έξοδα διεκπεραίωσης στους καταναλωτές για την εκπλήρωση δικής τους υποχρέωσης, χωρίς αυτό να συνδέεται με την ελευθερία καθορισμού των αεροπορικών ναύλων. Το Δικαστήριο έκρινε, επίσης, ότι είναι υποχρεωτική η αναγραφή από τις αεροπορικές εταιρείες του πραγματικού ποσού των κάθε είδους τελών, φόρων, επιβαρύνσεων ή προσαυξήσεων, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας των τιμών, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 (Ε Ε L 293/3), όπως είναι υποχρεωτική και η ξεχωριστή αναγραφή όλων των στοιχείων που απαρτίζουν το τελικό αντίτιμο που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής στον αερομεταφορέα. Δείτε το κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά