Μείωση του κόστους παραβόλων για υποβολή ένστασης σε διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ

Πολίτες διαµαρτυρήθηκαν στο Συνήγορο για το υψηλό κόστος του παραβόλου των πενήντα ευρώ το οποίο έπρεπε να καταβάλει στο δηµόσιο ταµείο όποιος συµµετείχε σε διαδικασίες διορισµού που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ κι επιθυµούσε να υποβάλει ένσταση. 
Ο Συνήγορος επεσήµανε εγγράφως στα γραφεία των συναρµόδιων υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών/∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, ότι το παράβολο αυτό καταβάλλεται από ανέργους στην περίοδο αναζήτησης εργασίας, και ότι, όπως υποστηρίζουν οι αναφερόµενοι πολίτες, το κόστος του ήταν απαγορευτικό για την υποβολή ένστασης, την οποία επιθυµούσαν και είχαν λόγο να υποβάλουν. Ανταποκρινόµενοι οι συναρµόδιοι υπουργοί, προχώρησαν στην έκδοση απόφασης µε την οποία προβλέφθηκε, από το Φεβρουάριο του 2017, σηµαντική µείωση στα παράβολα για τη συµµετοχή αλλά και την ένσταση σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ. Συγκεκριµένα: 
• το παράβολο υποβολής αίτησης συµµετοχής σε γραπτό διαγωνισµό ή σε διαδικασία επιλογής ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ή σε λοιπές διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης µειώθηκε από 20 ή 15 ευρώ σε τρία ευρώ (µείωση έως και 85%) 
• το παράβολο υποβολής αίτησης συµµετοχής στην ειδική γραπτή δοκιµασία (τεστ δεξιοτήτων) για διορισµό στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µειώθηκε από 40 ευρώ σε 10 ευρώ (µείωση 75%) 
• το παράβολο υποβολής ένστασης µειώθηκε από πενήντα (50) σε είκοσι (20) ευρώ (µείωση 60%) Ο Συνήγορος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις σηµαντικές αυτές µειώσεις των παραβόλων. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη : Ευανθία Σαββίδη Ειδική Επιστήµονας: Μαρία Καραγεώργου).

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά