Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Ανακοίνωση σχετικά με την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPOs), στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
«Η Αρχή συνεδρίασε για θέµατα που αφορούν την πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων Υπευθύνων Προστασίας ∆εδοµένων (Data Protection Officers - DPOs), στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται από διάφορους φορείς, και αποφάσισε να εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων:
Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα διαπιστώνει ότι, ενόψει της εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆) τον Μάϊο του 2018, προσφέρονται αρκετά εκπαιδευτικά προγράµµατα/σεµινάρια για τον ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων (Data Protection Officer - DPO). Στο πλαίσιο της προώθησης των εκπαιδευτικών αυτών προγραµµάτων, υπάρχουν φορείς που υποστηρίζουν ότι η προσφερόµενη εκπαίδευση αποτελεί ένα προπαρασκευαστικό στάδιο που οδηγεί σε κάποιου τύπου πιστοποίηση DPO στην ελληνική επικράτεια.
H Αρχή, µε στόχο την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, επισηµαίνει ότι:
• Η δραστηριοποίηση αυτή της αγοράς είναι θετική, αφού συµβάλλει στη µεταφορά γνώσης και ενηµέρωσης σε θέµατα του ΓΚΠ∆, πρέπει όµως να τεθεί στην ορθή της διάσταση, αποφεύγοντας τη δηµιουργία εσφαλµένων εντυπώσεων ως προς τις σχετικές απαιτήσεις του ΓΚΠ∆.
• Ο ΓΚΠ∆, που θα τεθεί σε ισχύ τον Μάϊο του 2018, δεν θέτει κάποια υποχρεωτική απαίτηση για πιστοποίηση του DPO, ούτε καν ενθαρρύνει σχετική πιστοποίηση σε προαιρετική βάση.
• Μέχρι σήµερα κανένας φορέας στην Ελλάδα δεν έχει διαπιστευθεί για να πιστοποιεί τα επαγγελµατικά προσόντα/δεξιότητες ενός DPO. Συνεπώς, οι προτεινόµενες πιστοποιήσεις DPO δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των υφιστάµενων επίσηµων ελληνικών πιστοποιήσεων.
• H ύλη των προσφερόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων µπορεί µεν να χαρακτηριστεί γενικώς ως συναφής µε τον ΓΚΠ∆ και τη θέση του DPO, η επιλογή της όµως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των φορέων που τα παρέχουν».

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά