Απελευθέρωση της χρήσης ακατάσχετων ποσών δεσμευμένων λογαριασμών

∆ικαιούχοι τραπεζικών λογαριασµών που δηλώθηκαν στο TAXIS ως προστατευόµενοι από κατάσχεση, µέχρι του ορίου των 1.250 ευρώ, ζήτησαν τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς, αφού το ∆ηµόσιο ή άλλο δηµόσιο νοµικό πρόσωπο κοινοποίησε γι’ αυτούς κατασχετήριο στα χέρια της αντίστοιχης τράπεζας ως τρίτης:
• δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα ποσά έως τα 1.250 ευρώ µέσω ΑΤΜ, και µπορούν να κάνουν αναλήψεις µόνο στο ταµείο της τράπεζας,
• αδυνατούν να χρησιµοποιήσουν χρεωστικές κάρτες συνδεόµενες µε τους λογαριασµούς αυτούς, ενώ και οι συνδεδεµένες πάγιες εντολές παύουν να είναι ενεργές,
• δεν µπορούν να προβούν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές (web banking) µέσω των λογαριασµών αυτών.
Ο Συνήγορος, µε έγγραφό του προς όλους τους συναρµόδιους φορείς τόσο της Πολιτείας όσο και του τραπεζικού συστήµατος, επεσήµανε ότι η ενέργεια αυτή των πιστωτικών ιδρυµάτων έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τους φορολογούµενους, καθώς:
• η αδυναµία χρήσης καρτών και web banking, υπονοµεύει την δυνατότητα µείωσης φόρου λόγω πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών («χτίσιµο» του αφορολόγητου)
• η απενεργοποίηση των πάγιων εντολών µπορεί να οδηγήσει σε απώλειες ρυθµίσεων οφειλών
• η υποχρέωση του κάθε δικαιούχου να παρίσταται προσωπικά ενώπιον του πιστωτικού ιδρύµατος για να πραγµατοποιεί αναλήψεις των επιτρεπόµενων ποσών, επιβαρύνει µια µεγάλη κατηγορία δικαιούχων (ηλικιωµένων, αναπήρων, ασθενών κλπ) στους οποίους η εν λόγω αυτοπρόσωπη παρουσία είναι εξαιρετικά δυσχερής
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, µε έγγραφο που απέστειλε στο Συνήγορο στα τέλη Ιουνίου 2017, απάντησε ότι για τρεις από τις έξι τράπεζες-µέλη της που δραστηριοποιούνται στη λιανική τραπεζική δεν υφίσταται πλέον θέµα παρακώλυσης χρήσης και ότι οι υπόλοιπες είχαν ήδη δροµολογήσει την ανάπτυξη των αναγκαίων µηχανογραφικών εφαρµογών.
Σε συνέχεια δε του εγγράφου αυτού, ο Συνήγορος έλαβε στις αρχές Αυγούστου 2017 νεότερη ενηµέρωση από την Ένωση ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούµενες µηχανογραφικές προσαρµογές σε δύο ακόµη συστηµικά σηµαντικές τράπεζες-µέλη της και αποµένει να επιβεβαιώσει αντίστοιχη εξέλιξη µόνο µία τράπεζα-µέλος της, υποκατάστηµα αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύµατος. Ο Συνήγορος εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ενέργειες αυτές και αναµένει την απελευθέρωση των εν λόγω συναλλαγών το ταχύτερο δυνατόν. (Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη, Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικοί επιστήµονες: Μαρία Καραγεώργου, Χαράλαµπος Παπαδόπουλος)
Δείτε το Έγγραφο ΣτΠ 
Δείτε την Επιστολή Ε.Ε.Τ 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά