Θέση Δικηγόρου στο δήμο Βριλησσίων

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Βριλησσίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Βριλησσίων και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη και η μέριμνα της δικαστικής και εξωδίκου προστασίας του Δήμου Βριλησσίων και η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο το Δήμο Βριλησσίων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ή να αποστείλουν αίτηση με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Βριλησσίων Δημ. Βερνάρδου 23 Τ.Κ. 15235, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων , υπεύθυνη κα Αικ.Κούκουνα τηλ. 213205049, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:30 έως 14:00, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά