Παράνομη η δημοσίευση των υποκλαπέντων email του ανώτατου δικαστικού λειτουργού σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ αρ. 41/2017 απόφασή της έκρινε ως παράνομη τη δημοσίευση, από ιστοσελίδες/ηλεκτρονικές και έντυπες εφημερίδες, υποκλαπέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ανώτατου δικαστικού λειτουργού, ενώ απηύθυνε προειδοποίηση για άρση της παράβασης και άμεση αποανάρτηση/αφαίρεση των παράνομων δημοσιευμάτων από το Διαδίκτυο. Τέλος, απαγόρευσε στις έντυπες εφημερίδες να αναδημοσιεύσουν τα παράνομα δημοσιεύματα με το αυτό περιεχόμενο. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, η Αρχή, εξετάζοντας αυτεπάγγελτα τη δηµοσιοποίηση των επίµαχων υποκλαπέντων µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ανώτατου δικαστικού λειτουργού:
- ∆ιαπίστωσε ότι η δηµοσίευση αυτούσιων αποσπασµάτων ιδιωτικής-εµπιστευτικής επιστολής του σχετιζόµενη µε την αισθηµατική του και ερωτική του ζωή σε ιστοσελίδα ενηµερωτικού χαρακτήρα και η αναπαραγωγή τους σε ιστοσελίδες αλλά και σε έντυπη και ηλεκτρονική εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας, ακόµα και χωρίς την άµεση ταυτοποίηση του υποκειµένου, αντίκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
-∆ιαπίστωσε ότι η δηµοσιοποίηση του ονόµατός του και η αναδηµοσίευση αυτούσιων αποσπασµάτων ιδιωτικής-εµπιστευτικής επιστολής του σχετιζόµενη µε την αισθηµατική του και ερωτική του ζωή σε έντυπη και ηλεκτρονική εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας αντίκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
-∆ιαπίστωσε ότι η δηµοσιοποίηση του ονόµατός του και των πληροφοριών που αναφέρονται στα εν λόγω υποκλαπέντα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ακόµα και χωρίς την αυτούσια παράθεσή τους, αντίκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
-Απήυθυνε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες άµεση αποανάρτηση/αφαίρεση των σχετικών δημοσιευμάτων από το ∆ιαδίκτυο.
-Απαγόρευσε σε συγκεκριμένες έντυπες εφηµερίδες την αναδηµοσίευση των ως άνω παράνοµων δηµοσιευµάτων µε το αυτό περιεχόµενο.

Σχόλια