Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτηµάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως, μία εξ αυτών στον τομέα του Ποινικού
Δικαίου. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017. Αιτήσεις  το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά