Πρακτικός Οδηγός προϋποθέσεων παραδεκτού του ΕΔΔΑ

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) έχει προχωρήσει στην εκπόνηση ενός Πρακτικού Οδηγού επί των Προϋποθέσεων Παραδεκτού, ο οποίος παραθέτει με σαφήνεια τους κανόνες και την νομολογία σχετικά με το παραδεκτό. Η επιδίωξή του είναι να επιτρέψει στους δικηγόρους να συμβουλεύουν προσηκόντως τους πελάτες τους σε ό,τι αφορά τις πιθανότητες της εισαγωγής μιας παραδεκτής υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου και να μειώσει τον
αριθμό των προδήλως απαράδεκτων υποθέσεων που κατατίθενται.
Όπως αναφερεται στον πρόλογο του Οδηγού, το νέο 47 του Κανονισμού του Δικαστηρίου, το οποίο εισήγαγε αυστηρότερες προϋποθέσεις για την προσφυγή στο Δικαστήριο, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εν λόγω τροποποίηση του Κανονισμού, συνοδευόμενη από μία νέα Πρακτική Οδηγία, εισήγαγε δύο μείζονες αλλαγές οι οποίες θα κρίνουν κατά πόσον μία προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ή να παραπεμφθεί σε μία δικαστική σύνθεση. Αυτές αφορούν, πρώτον, το νέο απλοποιημένο έντυπο προσφυγής το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί εξ ολοκλήρου και να συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων επί ποινή μη εξέτασής τους. Δεύτερον, αν το έντυπο της προσφυγής ή ο φάκελος της υπόθεσης συμπληρωθεί μετά την λήξη της εξάμηνης προθεσμίας, η υπόθεση κανονικά θα απορριφθεί ως εκπρόθεσμη.
Στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μεταφράσθηκε στα ελληνικά η 3η έκδοση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ του Ε.Δ.Δ.Α. Η εν λόγω έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω του site του Ε.Δ.Δ.Α. ΕΔΩ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά