Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

H Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 628/2016 ομόφωνη απόφασή της, θέσπισε τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25α και 14 παρ. 2 περ. ιδ (εε) του ν. 3959/2011. Η Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών αφορά στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, εκούσια και με ελεύθερη βούληση, παραδέχονται τη συμμετοχή τους σε αποδιδόμενη σε αυτές οριζόντια
καρτελική σύμπραξη, κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Για τη συνεργασία τους αυτή, τους επιβάλλονται, υπό προϋποθέσεις, μειωμένα πρόστιμα.
Σκοπός της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, καθώς και ο περιορισμός του αριθμού των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Επιτροπής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να εξετάζει περισσότερες υποθέσεις με τους ίδιους πόρους και με λιγότερη διοικητική επιβάρυνση και να αυξάνει, έτσι, τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της δράσης της και να ενισχύει, συγχρόνως, το ενδιαφέρον των πολιτών για την αποτελεσματική και έγκαιρη τιμωρία των παραβατών.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού: http://www.epant.gr/content_pdf.php?Lang=gr&id=412
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και καταναλωτών σε επίκαιρα θέματα ανταγωνισμού, εξέδωσε παράλληλα και Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών. Το Ενημερωτικό αυτό Δελτίο, που επίσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προς διευκόλυνση κυρίως της επιχειρηματικής κοινότητας. Το δελτίο αποσκοπεί στην αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής μίας επιχείρησης στη Διαδικασία Διευθέτησης αλλά και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της διαδικασίας. (δελτίο τυπου). Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο εδώ

Σχόλια