Υπό όρο απόλυση κρατουμένων: Παράταση ρυθμίσεων του ν.4322/2015 προβλέπει Σχέδιο Νόμου του Υπ.Δικαιοσύνης

Στο σχέδιο νόμου του Υπ.Δικαιοσύνης «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις)» που έχει κατατεθεί στη Βουλή, εμπεριέχεται διάταξη (άρθρο Δέκατο Πέμπτο) σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 4322/2015, αναφορικά µε την υπό όρο απόλυση κρατουµένων, εφαρµόζονται και σε όσους καταδίκους/κρατουµένους αποκτούν τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις µέχρι 27.4.2017. Συγκεκριμένα η διάταξη (Παράταση ρυθµίσεων του ν. 4322/2015) προβλέπει:
1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4322/2015 (Α΄42) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και σε χρονικό διάστηµα έως τις 27 Απριλίου 2017.»
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4322/2015 (Α΄42) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Κρατούµενοι που κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος εκτίουν ποινή περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη απολύονται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, εφόσον έχουν εκτίσει µε οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέµπτα της ποινής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους κρατούµενους που θα αποκτήσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστηµα έως τις 27 Απριλίου 2017.
4. Κρατούµενοι που κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος εκτίουν ποινή περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων που υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη απολύονται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα αν έχουν συµπληρώσει το ένα τρίτο έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους κρατούµενους που θα αποκτήσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστηµα µέχρι τις 27 Απριλίου 2017.»
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, "επιδιώκεται η διατήρηση στα σωφρονιστικά καταστήµατα συνθηκών διαβίωσης που δεν οδηγούν, µε τη µορφή του υπέρµετρου συνωστισµού, σε παραβίαση των διεθνών κανόνων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εξασφαλίζουν τους αναγκαίους όρους για την ορθή διοίκηση του οικείου συστήµατος. Παράλληλα, λαµβάνεται µέριµνα για την ειδικοπροληπτική επίδραση της διάταξης στη συµπεριφορά των απολυοµένων αφού προβλέπεται η έκτιση του υπολοίπου της ποινής σε περίπτωση τέλεσης εκ δόλου αδικήµατος εντός πέντε ετών από την απόλυση". (legalnews24.gr)

Σχόλια