ΔΕΕ: Νόμιμη η αύξηση τιμολογίων των τηλεπικοινωνιών βάσει αντικειμενικού δείκτη τιμών καταναλωτή

Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-326/14 -Verein für Konsumenteninformation κατά A1 Telekom Austria AG : Η αύξηση των τιμολογίων των τηλεπικοινωνιών βάσει δείκτη τιμών καταναλωτή δεν παρέχει στους συνδρομητές τη δυνατότητα καταγγελίας της συμβάσεώς τους. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει τροποποίηση των συμβατικών όρων όταν οι γενικοί όροι συναλλαγών προβλέπουν τη δυνατότητα αυξήσεως των τιμολογίων βάσει αντικειμενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, θεσπισθέντος από δημόσιο οργανισμό. Κατά την οδηγία «καθολικής υπηρεσίας»[1], οι συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεώς τους χωρίς κυρώσεις, όταν τους κοινοποιούνται τροποποιήσεις των συμβατικών όρων.
Το Oberster Gerichtshof (ανώτατο δικαστήριο, Αυστρία) επιλήφθηκε διαφοράς μεταξύ αυστριακής ενώσεως καταναλωτών (Verein für Konsumenteninformation) και της A1 Telekom Austria, παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στην Αυστρία. Κατά τη Verein für Konsumenteninformation, η A1 Telekom Austria κάνει χρήση παρανόμων ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτει με τους καταναλωτές. Στους γενικούς όρους συναλλαγών της A1 Telekom Austria προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι οι συνδρομητές δεν μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβασή τους όταν τα τιμολόγια αναπροσαρμόζονται βάσει αντικειμενικού ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή, θεσπισθέντος από την αυστριακή στατιστική υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό, το Oberster Gerichtshof ζητεί να διευκρινιστεί αν η εν λόγω τιμαριθμική αναπροσαρμογή των τιμολογίων συνιστά τροποποίηση των συμβατικών όρων κατά την έννοια της οδηγίας, πράγμα το οποίο, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, παρέχει στους συνδρομητές το δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεώς τους.
Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο απαντά αρνητικώς στο ερώτημα αυτό. Κατά το Δικαστήριο, ο νομοθέτης της Ένωσης αναγνώρισε ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να έχουν έννομο συμφέρον για την τροποποίηση των τιμών και των τιμολογίων των υπηρεσιών τους. Εξάλλου, παρατηρεί ότι η επίμαχη ρήτρα η οποία περιλαμβάνεται στους γενικούς όρους της A1 Telekom Austria προβλέπει αναπροσαρμογή των τιμολογίων βάσει αντικειμενικού ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή θεσπισθέντος από δημόσιο οργανισμό. Η προβλεπόμενη συμβατικώς αναπροσαρμογή των τιμολογίων, η οποία βασίζεται σε σαφή, κατανοητή και διαθέσιμη στο κοινό μέθοδο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και προκύπτει από αποφάσεις και μηχανισμούς που εμπίπτουν στη δημόσια σφαίρα, δεν θέτει τους τελικούς χρήστες σε διαφορετική συμβατική θέση από αυτή που προκύπτει από τη σύμβαση όπως διευκρινίζεται από τους γενικούς όρους στους οποίους περιλαμβάνεται η επίμαχη ρήτρα. Κατά συνέπεια, όταν τροποποίηση τιμολογίων πραγματοποιείται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τροποποίηση των συμβατικών όρων, κατά την έννοια της οδηγίας. (curia.europa.eu). Το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

[1] Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (ΕΕ L 108, σ. 51), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕ L 337, σ. 11).

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά