Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την καταχώριση στοιχείων πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα του Τομέα Ασφάλισης Νομικών

Με το Προεδρικό Διάταγμα 67/2015 (ΦΕΚ A' 110/17-09-2015) ορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων − Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ−ΤΑΝ). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ «το πρόσωπο (χρήστης του συστήματος δικαστικός επιμελητής ή συμβολαιογράφος), που χρησιμοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος
περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)−Τομέα Ασφάλισης Νομικών (εφεξής «ο φορέας»):
α. συνδέεται στο προαναφερόμενο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου,
β. εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, που του έχουν χορηγηθεί για αναγνώριση του από το Πληροφοριακό Σύστημα, ώστε να επιβεβαιωθούν στη συνέχεια τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία του,
γ. μετά την εισαγωγή του στο Πληροφοριακό Σύστημα, επιλέγει το είδος του πλειστηριασμού (κινητά, ακίνητα, πλοία, αεροσκάφη), από τους αντίστοιχους πίνακες, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία,
δ. επιλέγει την ημερομηνία που είναι προγραμματισμένη για τη διενέργεια του πλειστηριασμού.
Ακολούθως, προχωρεί στην εισαγωγή των στοιχείων που τυχόν απαιτούνται για να δημοσιευθεί η περίληψη του πλειστηριασμού, όπως, ενδεικτικά, της τιμής πρώτης προσφοράς, του ύψους της απαίτησης, της τοποθεσίας του ακινήτου κλπ.,
ε. εισάγει την περίληψη στο πεδίο εισαγωγής ή επισυνάπτει το έγγραφο, αν το έχει σε ψηφιακή μορφή.
Τα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να είναι είτε σε μορφή κειμένου Microsoft Word (doc ή docx) έκδοσης 2003 και μεταγενέστερα ή σε Open Document Format for Office Applications (ODF). Αρχεία εικόνας, ήχου ή άλλου πολυμέσου δεν θα γίνονται δεκτά από το σύστημα». Δείτε το ΠΔ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια