Αλλαγές στα capital controls. Τί προβλέπει νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών

Με την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 2524 (Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων, ΦΕΚ Β 1721/17-8-2015), το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την από 18 Ιουλίου πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84), ως εξής: 1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84) προστίθεται παράγραφος 5α ως ακολούθως: «Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παράγραφο 4
του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, έως του ποσού των ευρώ πεντακοσίων (500) ανά συναλλασσόμενο φυσικό πρόσωπο ανά μήνα, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω ιδρυμάτων πληρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει, ανά ίδρυμα πληρωμών, με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών». Δείτε όλες τις αλλαγές όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ εδώ 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά