Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ: Παραίτηση υπαλλήλου - Γονική άδεια - Βεβαίωση εσόδων ΟΤΑ

172/2015: Αποδοχή ή μη παραίτησης υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 περ.α’ του ν. 3528/2007. Περίληψη: Ενόψει των διδομένων περιστατικών της συγκεκριμένης περίπτωσης, το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ δεν κωλύεται από τη διάταξη του άρθρου 148 παρ.2 του Υ.Κ. να εξετάσει την περίπτωση αποδοχής της αίτησης παραίτησης του υπαλλήλου Ν.Σ., χωρίς να αναμένει την αμετάκλητη περαίωση της ποινικής δίωξης, που έχει ασκηθεί εναντίον του.
(ομοφ.)
145/2015: Υπολογισμός του χρόνου απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας, ταυτόχρονα και ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Περίληψη: Ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012, δεν λογίζεται ταυτόχρονα και ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, κατά την έννοια της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3848/2010, για μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ. (ομοφ.)
141/2015: Βεβαίωση εσόδων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού – Εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4304/2014 σε μη αποσβεσθείσες απαιτήσεις αυτών κατά την έναρξη ισχύος αυτού. Περίληψη: Δεν είναι νόμιμη η βεβαίωση εσόδων των δήμων που ανάγονται σε έτη για τα οποία έχει παρέλθει, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του Ν. 4304/2014 (ήτοι την 23η.10.2014), η προβλεπόμενη στη παρ.1 του άρθρου 2 του ΑΝ 344/1968 πενταετής αποσβεστική προθεσμία και αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τις αναφερόμενες στο άρθρο 32 του Ν. 4304/2014 περιπτώσεις. (ομοφ.)
134/2015: Δυνατότητα ανακλήσεως υποβληθείσης παραιτήσεως υπαλλήλου, μετά την αποδοχή της, εφόσον οφείλεται σε πλάνη ως προς τη δυνατότητα συνταξιοδοτήσεώς του. Περίληψη: Πρέπει να κινηθεί η διαδικασία επανόδου στην υπηρεσία του τέως υπαλλήλου Α.Τ., ο οποίος είχε παραιτηθεί λόγω πλάνης ως προς τη δυνατότητα συνταξιοδοτήσεώς του, την οποία (πλάνη) επικαλέστηκε με την αίτησή του περί ανακλήσεως της παραιτήσεως. (πλειοψ.) (nsk.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά