Μία θέση δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στην Περιφέρεια Κρήτης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στην Περιφέρεια Κρήτης με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013.
1. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, της Περιφέρειας Κρήτης και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 2. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, περιλαμβανομένων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
3. Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Περιφερειακή Αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
4. Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα της Περιφέρειας Κρήτης και στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στο Ηράκλειο, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
5. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και την αριθμ.οικ.2/17132/0022/28-2-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄226)» (ΦΕΚ Β΄ 498), όπως ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατά την πρόβλεψη του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 ή όποια άλλη σχετική ακολουθήσει και θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει : α) Να είναι Δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. β) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον επτά (7) ετών. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί ο χειρισμός υποθέσεων δημοσίου δικαίου ενώπιον δικαστηρίων. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις. γ) Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του πείρα, η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου νομικών σπουδών στους τομείς δημοσίου ή αστικού δικαίου, ουσιαστικού ή δικονομικού και η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας. Θα συνεκτιμηθούν επίσης, η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη εξέλιξής του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 712 01 , υπεύθυνη κ. Δημητράκη Μαρία, τηλ. 2813400367 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 14.00, σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο Ν. Ηρακλείου, Εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ», αίτηση υποψηφιότητας.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά