Θέση νομικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «Διαχείριση 25% των διδάκτρων των ΠΜΣ του Δι.Πα.Ε», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις ανάθεσης έργου εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που πληρούν
συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
ΙΙ. Επιστημονικό Προσωπικό για την παροχή νομικών υπηρεσιών [Υπεύθυνος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης] Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:  Πτυχίο Πανεπιστημίου Νομικού Τμήματος Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος ή ισότιμου ή αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.  Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος παρ’ Αρείω Πάγω.  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (εκ των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Νομικού Τμήματος Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος ή ισότιμου ή αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.  Προηγούμενη αποδεδειγμένη τουλάχιστον επταετής (7ετής) εμπειρία στο νομικό χειρισμό πανεπιστημιακών θεμάτων, στη νομική υποστήριξη Πανεπιστημίων και Ειδικών Λογαριασμών Ερευνών Πανεπιστημίων (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, ελέγχων νομιμότητας εκλογών Καθηγητών κ.α.) και στη νομική υποστήριξη στην υλοποίηση έργων (αυτοχρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών κ.α.). Προηγούμενη αποδεδειγμένη τουλάχιστον επταετής (7ετής) εμπειρία στο δίκαιο δημοσίων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, στη διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών, ιδίως στη σύνταξη διακηρύξεων και παροχή νομικής συμβουλής και υποστήριξης των αναθετουσών αρχών κατά τις φάσεις διεξαγωγής διαγωνισμών και των επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων.  Εμπειρία σε υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας, νομική συμβουλή και εκπροσώπηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:30. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Δέσποινα Ζιώγα (τηλ. 2310474564 fax: 2310474569, e-mail: d.zioga@ihu.edu.gr ). Ολόκληρη η πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά