Φορολογική μεταχείριση έκτακτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών εταιριών

Σχετικά με το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης εκτάκτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών εταιρειών το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015/12.8.2015 διευκρινιστική εγκύκλιο: «Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν.4194/2013 του Κώδικα Δικηγόρων, οι εταίροι (δικηγορικής εταιρείας) μετέχουν στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας με βάση τα ποσοστά των μεριδίων τους. Το καταστατικό δύναται να προβλέπει διαφορετική μέθοδο διανομής των κερδών, καθώς και την καταβολή εκτάκτων αμοιβών για τους εταίρους, που θα επιδεικνύουν ιδιαίτερη
δραστηριότητα, ζήλο, απόδοση και συνεργασία. Κατά τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα τα έσοδα των λοιπών εταίρων. 2. Επίσης με την 1087197/1849/Α0012/1.10.2003 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 118/2003 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, οι δικηγορικές εταιρείες κατά τον λογιστικό προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών τους, δεν μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους την έκτακτη αμοιβή που προβλέπεται να καταβάλλουν στους εταίρους μέλη. 3. Σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ 2015/29.6.2015 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν), τα σχετικά πεδία του Πίνακα 1 (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ περ, β' ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013 Στοιχεία Εταίρων/ Μελών - Κατανομή Κερδών στους Εταίρους / Μέλη Ν.Π. που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία), στα οποία αναγράφονται τα κέρδη παραμένουν ανοιχτά για τροποποίηση από τα εκάστοτε νομικά πρόσωπα.   4. Κατόπιν των ανωτέρω, σε δικηγορικές εταιρίες με απλογραφικά βιβλία δύναται λόγω πρόβλεψης του καταστατικού έκτακτων αμοιβών, να διανέμονται κέρδη διαφορετικά από τα προκύπτοντα με βάση το καταστατικό της εταιρείας ή να χορηγούνται έκτακτες αμοιβές στους εταίρους χωρίς ωστόσο να δημιουργείται πρόβλημα στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου». (Πηγή: http://www.taxheaven.gr) 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά