Αλλαγές στο Πτωχευτικό Δίκαιο: Συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής

Με την υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1607/31-7-2015) απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτήθηκε Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 1. Γεώργιο Τριανταφυλλάκη του Δημητρίου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Πρόεδρο, 2. Γεώργιο Χριστοδούλου του Βασιλείου, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, 3. Γεώργιο Μιχαλόπουλο του Νικολάου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 4. Νικόλαο Τέλλη του Δημητρίου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 5. Δημήτριο Αυγητίδη του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 6. Νικολέττα Μπιτούνη του Χρήστου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με παράλληλα καθήκοντα ως νομικός σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη Ιωάννου του Ιωάννη, Δικηγόρο Αθηνών, Νομική Σύμβουλο στο ίδιο ως άνω Γραφείο. 7. Αλέξανδρο Ρόκα του Νικολάου, Δικηγόρο Αθηνών, Διδάκτορα Νομικής, 8. Μαρία Ορφανίδου του Ελευθερίου, Δικηγόρο Αθηνών και 9. Θεόδωρο Κουλουριάνο του Χαραλάμπους, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Αθηνά Χατζηαθανασίου του Βασιλείου, μετακλητή υπάλληλος στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά