Αναγνώριση εξόφλησης τιμήματος και κατάργησης διαλυτικής αίρεσης σε αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ακινήτου του 1965

Ειρ.Πατρών 74/2015 (α' δημοσίευση legalnews24.gr) Αναγνώριση εξόφλησης τιμήματος και κατάργησης διαλυτικής αίρεσης σε αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ακινήτου του 1965: "Το Ειρηνοδικείο Πατρών, αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Ανδρέα Κακαρούμπα και την γραμματέα Ασπασία Παπαζαφειροπούλου, συνεδρίασε…για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των εναγόντων Γ.Ν., Ν.Ν., Π.Ν. κατοίκων Ρίου Πατρών που παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Παναγιώτη Σταυρόπουλου. Των εναγομένων Κ.Γ.,Μ.Γ., Β.Γ. και Α.Γ., …οι οποίοι δεν παραστάθηκαν…Με την κρινόμενη τους αγωγή οι εναγόντες επικαλούμενοι έννομο συμφέρον ζητούν να αναγνωρισθεί ότι έχει εξοφληθεί το τίμημα ύψους 80000 δραχμών
ήτοι 234.77 ευρώ που αναφέρεται στο υπ αρ.8370/18-11-1965 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πατρών Ανδρέα Λομβέρδου….και που αφορά το ακίνητο που αναφέρεται στην αγωγή και για το οποίο τίμημα και για την αποπληρωμή του είχε τεθεί η αναφερόμενη στο πιο πάνω συμβόλαιο διαλυτική αίρεση. Στη συνέχεια οι ενάγοντες ζητούν ότι λόγω της εξόφλησης του άνω τιμήματος καταργήθηκε η αναφερόμενη στο συμβόλαιο διαλυτική αίρεση. Επικουρικά οι ενάγοντες ζητούν ότι η προαναφερόμενη διαλυτική αίρεση έχει παραγραφεί λόγω παρόδου εικοσαετίας… Οι πραγματικοί ισχυρισμοί των εναγόντων που εκτίθενται στην αγωγή θεωρούνται ομολογημένοι από τους εναγόμενους κατά τεκμήριο που απορρέει από την ερημοδικία τους (άρθρο 271 ΚΠολΔικ). Επομένως αφού δεν υπάρχει κάποια ένσταση που να εξετάζεται αυτεπάγγελτα πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή και από ουσιαστική άποψη ως βάσιμη και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό…Για τους λόγους αυτούς…Αναγνωρίζει ότι έχει εξοφληθεί πλήρως από τον δικαιοπάροχο του 1ου και 2ου και απώτερο δικαιοπάροχο του 3ου των εναγόντων ….το αναγραφόμενο τίμημα των 80000 δραχμών ήτοι 234,77 ευρώ στο αριθμ. 8370/18-11-1965 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο….Αναγνωρίζει ότι μετά την άνω  εξόφληση καταργήθηκε η πιο πάνω διαλυτική αίρεση που είχε τεθεί στο προαναφερόμενο συμβόλαιο…" [Εν προκειμένω δεν εφαρμόζεται το άρθρο 949 ΚΠολΔ καθώς πρόκειται για παραγραφείσα αξίωση – Επίσης η αγωγή δεν εγγράφεται στο βιβλίο διεκδικήσεων καθώς πρόκειται για ενοχική αξίωση - Παναγιώτης Σταυρόπουλος, δικηγόρος Πατρών]

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά