Πρόσληψη δικηγόρου από το Δήμο Πύργου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης/22-06-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου: Στον Πύργο στις 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 19639/16-6-2015 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010 και αποφάσισε μεταξύ άλλων την Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει και περαιτέρω να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες για την άδεια λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Νέων στην Σ.Κ. Σκαφιδιάς. Δείτε την απόφαση εδώ 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά