Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Πρόσληψη δικηγόρου από το Δήμο Πύργου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης/22-06-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου: Στον Πύργο στις 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 19639/16-6-2015 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010 και αποφάσισε μεταξύ άλλων την Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει και περαιτέρω να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες για την άδεια λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Νέων στην Σ.Κ. Σκαφιδιάς. Δείτε την απόφαση εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...