Ξεκίνησε η καταβολή του ποσού από τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό των Νέων Δικηγόρων

Ξεκίνησε η καταβολή του ποσού από τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό Νέων Δικηγόρων  στους δικαιούχους. Το καθαρό ποσό, όπως αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ανέρχεται σε 170 ευρώ και χορηγείται  στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με συνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη  (εγγραφή από 1/7/2008 έως 30/06/2015), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1193/3-8-2004) στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων
και ο τρόπος διανομής.
Από τη διανομή εξαιρούνται:
Α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία)
Β) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από άλλο κλάδο
Γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά (7) ετών
Δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (με  βάση  το  τελευταίο εκκαθαριστικό της  εφορίας)    α) ατομικό  (άγαμοι)  άνω  των 10.271  €
                  β) οικογενειακό (έγγαμοι) άνω των 14.673  €
Ε) Όσοι τελούν σε αναστολή
Ζ) Όσοι  βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας σπουδών)
Η) Βουλευτές – Ευρωβουλευτές
Θ) Όσοι δεν έχουν υποβάλλει ετήσια  δήλωση στο ΔΣΑ (ανανέωση ταυτότητας) 
(dsa.gr)

Σχόλια