Θέση πτυχιούχου Νομικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κτίσματα, Πολιτισμός και Περιβάλλον σε Εικονικό Κόσμο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (επιστημονικός υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Οικονόμου) που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος :«Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων 2007-2013» και ειδικότερα του Υποέργου 1 με τίτλο: «Κτίσματα, Πολιτισμός και Περιβάλλον σε Εικονικό Κόσμο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους, μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 52/06.05.2015 συνεδρίασης των μελών της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα ακόλουθα αντικείμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ.4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10.8.2012.
Περιγραφή έργου (4) - Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Νομικής
Συμμετοχή σε θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική και επαρκή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν το υλικό της πλατφόρμας του εικονικού κόσμου.
Πακέτα Εργασίας:ΠΕ2Β,ΠΕ5Β
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 30/9/2015
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 1.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Υποβολή μέχρι και τις 25/05/2015 και ώρα 13:30 (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ελένη Καββαδία, (τηλ. 26610-87122, e-mail: ekavvadia@ionio.gr).
Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια