Αχαϊκή Διοικητική Νομολογία

Αχαϊκή Διοικητική Νομολογία, Συλλογή Νομολογίας Διοικητικού Εφετείου Πατρών έτους 2013, έκδοση του Δ.Σ.Πατρών, Μάιος 2015. «Η αύξηση των αρμοδιοτήτων τους έχει αναδείξει τα Διοικητικά Εφετεία σε παράγοντες δημιουργίας πλούσιας νομολογίας σε σύγχρονα ζητήματα όπως το περιβάλλον, οι δημόσιες συμβάσεις, οι τελωνειακές και φορολογικές διαφορές ενεργοποιώντας παράλληλα τον επιστημονικό διάλογο σε κρίσιμα νομικά ζητήματα με ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο αυτό η νομολογία του Διοικητικού Εφετείου της Πάτρας, ενός από τα μεγαλύτερα Διοικητικά Εφετεία της χώρας, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο τόσο για τον δικηγόρο της πράξης όσο και για τον ερμηνευτή του δικαίου και να συνεισφέρει
στον επιστημονικό διάλογο». (Νίκος Παπάκος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, από τον πρόλογο της έκδοσης). «Σε καιρούς χαλεπούς όπως σήμερα η οικονομική δυσπραγία των νοικοκυριών, η αυξανόμενη ανεργία, η μείωση των κοινωνικών παροχών και η εντεινόμενη ανασφάλεια των πολιτών, οδηγούν σε κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις και στην αμφισβήτηση των θεσμών και των οργάνων της πολιτείας. Έτσι η δικαιοσύνη αναδεικνύεται ως βασικός θεσμός αξιοπιστίας, προκειμένου να διατηρηθεί αραγής ο κοινωνικός ιστός. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε ώστε οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πάτρας, να μη μένουν στο αρχείο του δικαστηρίου ως διαφορές μεταξύ των πολιτών και των φορέων του Δημοσίου αλλά να γίνουν κτήμα του νομικού κόσμου, των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης. Εκτιμούμε ότι η διάχυση αυτή μπορεί να βοηθήσει αφενός τον πολίτη στη διεκδίκηση των αιτημάτων του, αφετέρου τη δημόσια διοίκηση στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ευνομίας και τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας» (Γεώργιος Φαλτσέτος, επίτιμος πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη & της επιχείρησης Π.Δ.Ε., από τον πρόλογο της έκδοσης) Συντακτική επιτροπή: πρόεδρος Γεώργιος Φαλτσέτος, επίτ.πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., μέλη: Παναγιώτης Καποτάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Θωμάς Σταυρόπουλος, Χρήστος Τζαβάρας, Πάνος Τσακανίκας, δικηγόροι.

Σχόλια