Δύο θέσεις πτυχιούχων νομικής στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προτίθεται να απασχολήσει 16 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση" στο πλαίσιο της Δράσης 1.3/13 «εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.», μεταξύ των οποίων δύο πτυχιούχους νομικής σχολής:
Κωδικός θέσης Α-011: Έως 1 ειδικός συνεργάτης πτυχιούχος νομικής σχολής με εμπειρία στην πιστοποίηση των προσόντων και της ελληνομάθειας για συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαιδευτική ενότητα 3 (θεσμοί, οργάνωση της πολιτείας κλπ.)
Κωδικός θέσης Α-016: Έως 1 ειδικός συνεργάτης πτυχιούχος νομικής σχολής και φιλοσοφικής σχολής με εμπειρία στην πιστοποίηση της ελληνομάθειας και τη διαχείριση προγραμμάτων για τη διδασκαλία/αξιολόγηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαιδευτική ενότητα 3 (θεσμοί, οργάνωση της πολιτείας κλπ.).
Προθεσμία υποβολής προτάσεων έως και 19 Μαΐου 2015. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια