Αλλαγές στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας με το Νόμο 4325/2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4325/2015 (Α’ 47/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (δείτε το νόμο εδώ) στα άρθρα 7 και 12 του οποίου προβλέπονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999). Ακολουθούν οι νέες διατάξεις και η αιτιολογική έκθεση επί των συγκεκριμένων ρυθμίσεων:
Άρθρο 7 - Επέκταση των δικαιωμάτων πολιτών και υπαλλήλων
1. Στο άρθρο 1 του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.» 2. Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν.2690/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών της παραγράφου 1 έχουν υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης των αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων σχετικών με θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης που εκκρεμούν ενώπιόν τους εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί η υπόθεσή τους εντός της ως άνω προθεσμίας.»
Άρθρο 12 - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών − Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών 
1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «6α. Όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και των οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του πολίτη, η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα με την αίτησή του, τα αναζητεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο για την έκδοση της τελικής πράξης αυτεπαγγέλτως από τις οικείες υπηρεσίες. β. Για το σκοπό αυτόν τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο, με την κατάθεση της αίτησής του. γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, καθορίζονται οι διαδικασίες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, λόγω μεγάλου όγκου αιτήσεων ή άλλων λόγων που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την αυτεπάγγελτη αναζήτηση. δ. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρμόζεται επί αιτημάτων φυσικών και νομικών προσώπων.»
Αιτιολογική Έκθεση:
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προωθείται η επέκταση συγκεκριµένων διατάξεων του ν. 2690/99 - «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», που ρυθµίζει θέµατα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων στις σχέσεις Κράτους -Πολίτη και στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τις Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης. Με την εν λόγω διάταξη, οι φορείς του ανωτέρω διευρυµένου πεδίου εφαρµογής υποχρεούνται στην τήρηση των ρυθµιζόµενων από συγκεκριµένες διατάξεις του ν. 2690/99 (Α΄ 45) θεµάτων, δηλαδή της αυτεπάγγελτης ενέργειας της διοίκησης, των αιτήσεων προς τη διοίκηση, της διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση, της πρόσβασης σε έγγραφα, της προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου, της αµεροληψίας των διοικητικών οργάνων, καθώς και της τήρησης πρωτοκόλλου υπηρεσίας και χορήγησης βεβαίωσης για την καταχώρηση εγγράφου. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 θεσπίζεται η υποχρέωση των Διευθύνσεων Διοικητικού για έγγραφη ενηµέρωση των αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων σχετικά µε θέµατα υπηρεσιακής τους κατάστασης που εκκρεµούν ενώπιόν τους εντός πενήντα ηµερών. Σκοπός της ρύθµισης είναι η ταχύτερη ενηµέρωση των υπαλλήλων για την ικανοποίηση των αιτηµάτων τους, που δεν υπάγονταν έως τώρα σε καµία προθεσµία.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 επανακαθορίζεται το µέτρο αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την αρµόδια υπηρεσία για την έκδοση της τελικής πράξης, για τα δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και των οποίων η έκδοσή δεν προϋποθέτει τη σύµπραξη του διοικουµένου. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πραγµατοποιείται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο για όλα τα δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υπόθεσης, και όχι µόνο µέσω της τηλεοµοιοτυπίας και για συγκεκριµένα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες ρυθµίσεις. Με τις προτεινόµενες διατάξεις, η σχετική εξουσιοδότηση θεωρείται τεκµαιρόµενη µε την κατάθεση της αίτησης από τον ενδιαφερόµενο. Υφίσταται η δυνατότητα συνυποβολής των δικαιολογητικών µε την κατάθεση της αίτησης από τον αιτούντα. Για τις περιπτώσεις διαδικασιών στις οποί- ες λόγοι όπως ο µεγάλος αριθµός αιτήσεων καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, προκαλώντας καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της διαδικασίας, µε συνέπεια η εφαρµογή του µέτρου που θεσπίστηκε για την εξυπηρέτηση του πολίτη να λειτουργεί τελικά σε βάρος του, παρέχεται εξουσιοδότηση µη εφαρµογής της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρµόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού. (legalnews24.gr)

Σχόλια